วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2554

คำนำ

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา ท 31102 ภาษาไทย และ ง 31101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมีจุดประสงค์เพื่อการศึกษาความรู้ที่ได้จาก เรื่องมหาชาติหรือมหาเวสสันดรชาดก ซึ่งรายงานนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับชาติของพระโพธิสัตว์ ที่ได้เสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรและเป็นพระชาติสุดท้ายก่อนจะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และ “สหัสสคาถา” ทั้งหมด 13 กัณฑ์ ซึ่งทั้งหมด ได้รวบรวมอยู่ในเว็บไซต์นี้ ผู้จัดทำจึงหวังว่าเว็บไซต์นี้จะให้ความรู้ และเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านและผู้เข้าชมทุก ๆ ท่าน

                                                                                                                                                       

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น